Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Karta Dużej Rodziny


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
(Dz.U. z 2016 roku poz.785)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych.


Karta jest wydawana bezpłatnie.
Za wydanie duplikatu Karty (np. w przypadku zgubienia oryginału) – należy wnieść opłatę w wysokości 9,21 zł.

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej

  • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  • małżonek rodzica; 

  • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się  rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
    wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.


Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,
   w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym
   w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
    niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie
   zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,
   w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do
   ukończenia 25. roku życia.

 

Do wniosku o przyznanie karty należy dołączyć:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument
   potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz
   zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
   placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
   niepełnosprawności w wieku powyżej 18  roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz
   orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
   postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
   rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
   zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedną Kartę


Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej
w Trzebini – Dział Świadczeń Rodzinnych
Trzebinia, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 6110829

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Karta Dużej Rodziny znajdują się również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny