Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

I N F O R M U J E M Y

Od dnia 01.01.2018 r.

 

wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego
w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
przejął i realizuje
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
(do 31.12.2017 r. - sprawy prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Lea 112
30-133 Kraków

 

tel. 12 430 29 73

godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Do komunikowania się w sprawach koordynacji funkcjonuje "Formularz kontaktowy w sprawach koordynacji świadczeń" zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/RopsInformujemy

od dnia 01.07
.2018 r.
można skadać (wyłącznie) drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do

 

- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019


od dnia 01.08.2018 r.
można skadać (w tradycyjnej formie papierowej) wnioski o ustalenie prawa do


- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019


Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,
ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości w Trzebini, parter - przy wejściu głównym)

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia), platformy usług
elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), platformy ePUAP oraz bankowości
elektronicznej.
Szczegółowe informacje w sprawach świadczeń rodzinnych udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),  tel. 0326110829

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym)Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( tekst jednolity Dz. U. z roku 2015, nr 114 z póżn. zm):

Komu przysługuje świadczenie rodzinne

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 lub
art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego
na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu
podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy
na podstawie wizy,
- przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
  - zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.139a ust.1 lub art. 139o ust.1 ustawy
    z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
  - dokumentu pobytowego, o którym mowa w art.1 ust.2 lit.a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002
    z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokunentów pobytowych dla obywateli
    państw trzecich (Dz.Urz.UE L 157 z 15.06.2002, str.1, z późn. zm.) - Dz.Urz.UE Polskie wydanie
    specjalne, rozdz,19, t.6,str.3, z późn. zm.), z adnotacją"ICT", wydanego przez inne państwo
    członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie pracy
    w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż
    w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt.13b ustawy z dnia
    12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach, przez okres 90 dni w okresie 180 dni
- jeżeli zamieszkują na terytirium Rzeczposolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy,
chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczniu społecznym stanowią inaczej.
 

   Rodzaje świadczeń rodzinnych

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
   - urodzenia dziecka
   - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
   - samotnego wychowywania dziecka
   - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
   - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
   - rozpoczęcia roku szkolnego
   - podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd do szkoły, zamieszkiwanie w internacie)

2. Świadczenia opiekuńcze:
   - zasiłek pielęgnacyjny
   - specjalny zasiłek opiekuńczy
   - świadczenie pielęgnacyjne


3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

4. Świadczenie rodzicielskie
 

Informacje dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 0326110829

Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:
poniedziałek:     7.30 - 15.30
wtorek:               7.30 - 17.00
środa:                 7.30 - 15.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                7.30 - 14.00


Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny