Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie dobry start

Czcionka:


Informujemy

od dnia 01.07.2018 r.

można skadać drogą elektroniczną wniski o ustalenie prawa do

- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019


od dnia 01.08.2018 r.
można skadać wnioski o ustalenie prawa do

- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,
ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości w Trzebini, parter - przy wejściu głównym)

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia), platformy usług
elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), platformy ePUAP oraz bankowości
elektronicznej.

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE " DOBRY START"


Podstawa prawna:
U
chwała Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z roku 2018, poz 1061)

 

Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych
    o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
   czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
   12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107,
   138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami
  rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich,
  którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres
  nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia
  studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
  wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
   – zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy
      z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
   – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE)
      nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów
     pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn.
     zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją
    „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
     i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w
    charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż
    w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy
    z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie
   180 dni


– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.


Warunki uzyskania prawa do świadczenia "Dobry Start"

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

1) raz w roku na dziecko
  - rodzicom (na dziecko własne),
  - opiekunom faktycznym dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli
    wystapiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
  - opiekunom prawnym,
  - rodzinom zastępczym,
  - osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo
    wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych

2) osobom uczącym się (tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców
w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową
prawa do alimentów oraz osobie usamodzielnianej)
– raz w roku.

3) Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie
odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom
placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się
legitymujących się orzeczeniem niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

2) ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w
przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.


W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie
dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok
życia.

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku
dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub
innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Wysokość świadczenia "Dobry Start" - 300,00 zł na dziecko – raz w roku
(w związku z rozpoczęciem roku szkolnego)
Świadczenie "Dobry Start" nie jest uzależnione od odchodów rodziny
 

Wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry Start" przyjmowane są w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,
2) w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada
danego roku.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wnioseko ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Wzór wniosku, załączniki do wniosku i inne formularze
 


 


 

PRZYPOMINAMY !
W przypadku wystapienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia "Dobry Start" należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Świadczeń Rodzinnych.
Niepoinformowanie instytucji wypłacającej świadczenie o tych zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.


Informacje dodatkowe
 

 

Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie "Dobry start" udzielane są oraz wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)

 

 

Godziny obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:

poniedziałek:     7.30 - 15.30
wtorek:               7.30 - 17.00
środa:                 7.30 - 15.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                7.30 - 14.00

 

 

Informacje o przyznaniu świadczenia "Dobry start" przesyłane są na adres poczty elektronicznej wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku.
W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informacje o przyznaniu świadczenia "Dobry start" osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny