Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wychowawcze

Czcionka:

                                    I N F O R M U J E M Y

 


Od dnia 01.01.2018 r.

 

 

wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego
w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
przejął i realizuje
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
(do 31.12.2017 r. - sprawy prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Lea 112
30-133 Kraków

 

tel. 12 430 29 73

godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Do komunikowania się w sprawach koordynacji funkcjonuje "Formularz kontaktowy w sprawach koordynacji świadczeń" zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops


 

Informujemy

od dnia 01.07
.2018 r.
można skadać (wyłącznie) drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do


- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019


od dnia 01.08.2018 r.
można skadać (w tradycyjnej formie papierowej) wnioski o ustalenie prawa do


- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019Wnioski o świadczenie wychowawcze (Program  500 +) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości w Trzebini, parter - przy wejściu głównym)

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia), platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), platformy ePUAP oraz bankowości  elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia wychowawczego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości), tel. 0326110829

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości, parter - przy wejściu głównym) 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z roku 2016 r., nr 195)


Warunki uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego - 500,00 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
3) opiekunowi prawnemu dziecka


Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Świadczenie wychowawcze przysługuje :
1/ na pierwsze dziecko -
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł lub
kwoty 1 200,00 zł (
przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)

Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. ) jest rok 2016.
Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2018/2019 (tj. od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. ) jest rok 2017.


2/ na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodów


PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko  (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania)
Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1/ dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2/ dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3/ pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4/ członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegolub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
1/ Ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku
2/ Prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.

3/ Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w każdym momencie trwania okresu
zasiłkowego.

4/ Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i
skompletowanymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.Wymagane dokumenty:
Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu !
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań !
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko
1. Dowód osobisty do wglądu


Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:
1. Dowód osobisty do wglądu
2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
3. Kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
4. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2016 (2017)– (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)

5. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016 (2017)
6. Zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2016 (2017)
7. Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2016 (2017) gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych

8. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2016 r. (od 01.01.2017 r.) do dnia złożenia wniosku
a/ Oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w PUP, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2016r. /01.01.2017 r./)
b/ Oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
c/ Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego po rozpoczęciu działalności gospodarczej - druk zaświadczenia
d/ Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
e/ Świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
f/ Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
g/ Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu)
h/ Zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
i/ Oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
9. Orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
10. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Wzór wniosku i załączników do wniosku
strona internetowa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 Ważne
Od 01.
07.2018 r. nowe formularze wniosków i załączników do wniosku
 

 

 


Godziny obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:
poniedziałek:     7.30 - 15.30
wtorek:               7.30 - 17.00
środa:                 7.30 - 15.30
czwartek:           Nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                7.30 - 14.00

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny