Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wychowawcze

Czcionka:
PRZYPOMINAMY:
 

Wnioski na ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - program 500+

na nowy okres zasiłkowy  2021/2022 można składać:

- od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. - wyłącznie drogą elektroniczną

(tj. za pomocą: postalu empatia.mrips.gov.pl,  bankowości elektronicznej,  PUE ZUS)

- od 01.04.2021 r. - drogą elektroniczną oraz osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Okres zasiłkowy 2021/2022 trwa od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

 

 
INFORMUJEMY
 
wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (do 31.12.2017 r. - sprawy prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków
tel. 12 430 29 73
godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30
 
Do komunikowania się w sprawach koordynacji funkcjonuje "Formularz kontaktowy w sprawach koordynacji świadczeń" zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 
Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie wychowawcze "500+" udzielane są oraz wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)
Na okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski o przyznanie świadczenia można składać
 
Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania). Wniosek musi być kompletnie wypełniony
 • od 1 luty 2021 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
 • od 1 kwiecień 2021 - (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/ lub drogą pocztową
 
Podstawa prawna:
od 01.07.2019 r. - Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z roku 2019 r.,poz 2407 z późn. zm.)
 
Warunki uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Wysokość świadczenia wychowawczego - 500,00 zł miesięcznie na dziecko
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 1. matce albo ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art.5 ust.2a (opieka naprzemienna obojga rodziców ustalona wyrokiem sądu)
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie małoletniego dziecka i w tym czasie sprawuje nad nim faktyczną opiekę), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego
 3. opiekunowi prawnemu dziecka (osoba ustanowiona przez sąd rodzinny – może nią być np. babcia, dorosłe rodzeństwo, osoba niespokrewniona)
 4. dyrektorowi domu pomocy społecznej
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (Po osiągnięciu pełnoletności – nawet jeżeli dziecko nadal kontynuuje naukę – świadczenie wychowawcze nie przysługuje)
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (do których należy: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli te instytucje zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
 3. dziecko przebywa w pieczy zastępczej (do której należą: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
 4. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy szczególnej sytuacji, gdy małoletnia kobieta zawiera związek małżeński – kodeks cywilny przewiduje wówczas, że taka osoba przez małżeństwo uzyskuje pełnoletność, chociaż faktycznie nie ma jeszcze ukończonych 18 lat)
 5. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Terminy składania wniosków:
 1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku. Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania). Wniosek musi być kompletnie wypełniony.
 2. Prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy. W związku z aktualnymi zmianami ustawy, nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie trwał od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
 3. Na okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski o przyznanie świadczenia można składać
  1. od 1 luty 2021 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
  2. od 1 kwietnia 2021 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/
  3. Aby uzyskać prawo do świadczenia "500+" rodzic dziecka powinien złożyć wniosek w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.)
  4. Należy złożyć jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci (niezależnie od tego, czy na któreś z dzieci jest już wcześniejszą decyzją przyznane świadczenie na okres do 30 września 2019 r.)
  5. Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" zostanie złożony w okresie od dnia 1 luty 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. - prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. - na dzieci, które mają już przyznane świadczenie wychowawcze do 31 maj 2021 r.,
 4. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przyspospbienia dziecka świadczenie wychowawcze wypłaca się z wyrównaniem odpowiednio od daty urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
 5. W przypadku złożenia przez drugiego z rodzica, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty śmierci rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci, wypłaca się świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia śmierci rodzica, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującegopo ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze .
Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
 • Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 luty 2021 do dnia 30 kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenie za miesiąc czerwiec 2021 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. 
 • Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 maj 2021 r. do dnia 31 maj 2021 r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenie za miesiąc czerwiec 2021 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku okresie od dnia 01 czerwiec 2021 r. do dnia 30 czerwiec 2021 r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31  sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 lipiec 2021 r. ustalenie prawa i wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi najpóźniej do  dnia 30 września 2021 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 sierpień 2021 r. ustalenie prawa i wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi najpóźniej do  dnia 31 pqaździernika 2021 r.
 
Informacje dodatkowe
W przypadku, gdy któryś z członków rodziny dziecka (drugi z rodziców/opiekun faktyczny/ opiekun prawny dziecka)
 • przebywa (z wyjątkiem pobytu o charakterze turystycznym, naukowym, leczniczym)
 • jest zatrudniony
 • jest oddelegowany przez polskiego pracodawcę do wykonywania pracy na terenie jednego z następujących krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Lichtensteinu, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, wnioski osób ubiegających się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego podlegają tzw. koordynacji systemów zabezpiecznia społecznego i odsysłane są do dalszej realizacji do Wojewody Małopolskiego.

 

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Organ właściwy oraz wojewoda w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może wezwać osobę ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego


W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej mogącej mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego (np. zmiana miejsca zamieszkania rodziny lub dziecka, zmiany stanu cywilnego, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej bądź instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wydanie przez sąd orzeczenia o objęciu dziecka opieką naprzemienną) Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 
Wymagane dokumenty:
Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu
 • kopia prawomocnego i wykonalnego orzeczenia Sądu w sprawie objęcia dziecka opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną wporównywalnych i powtarzających się okresach;
 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację;
 • kopia zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
 • kopia karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, ze. zm);
 • kopia karty pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • inne niewymienione wyżej dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, np. orzeczenie Sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dzieci – jeżeli takie rozstrzygnięcie zostało wydane,
 
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 
Informacje dodatkowe
Obsługa w Dziale Świadczeń Rodzinnych - po wcześniejszym uwzgodnieniu telefonicznym:

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001
Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie wychowawcze "500+" udzielane są oraz wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczoś

Wzór wniosku i załączników do wniosku (nowe formularze - od 01.07.2019 r.)
Wzory dodatkowych dokumentów

strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

oświadczenie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

pełnomocnictwo

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

klauzula informacyjna